Selasa, 4 Januari 2011

FORMAT PROPOSAL/KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN PRA-U ATAS 2011

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

1.2 Latar Belakang Kajian

1.3 Penyataan Masalah

1.4 Tujuan Kajian

1.5 Rasional Kajian

1.6 Soalan Kajian (Hipotesis jika ada)

1.7 Batasan Kajian


BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pendahuluan

2.2 Tinjauan Am

2.2 Tinjauan relevan dengan soalan kajian

2.3 Rumusan


BAB 3 METODOLOGI

3.1 Pendahuluan

3.2 Reka Bentuk Kajian

3.3 Instrumen

3.4 Populasi/Sampel

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

- kaedah (kualitatif atau kuantitatif)

- kajian rintis

3.6 Pemerosesan dan Analisis Data

BIBLIOGRAFI

Tiada ulasan:

Catat Ulasan